Revisjon er for oss et kvalitetsstempel på at regnskapene er av god kvalitet. Enkelt forklart er revisjon en kontroll og gjennomgang av bedriftens økonomiske forhold, interne kontrollrutiner og en bekreftelse på at regnskapet er i henhold til gjeldende lover og regler. Vår jobb er å kontrollere og bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Revisjonsberetningen er vår konklusjon på utført arbeid, hvor vi blant annet uttaler oss om årsregnskapet. Vi bekrefter at årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, lover og regler, samt gjør merknader ved eventuelle lovbrudd eller mangler.

Er din bedrift revisjonspliktig, må du velge et godkjent revisjonsselskap for å få utført denne kontrollen.

Attestasjon

Vi utfører også andre former for attestasjonsoppgaver. Dette kan blant annet være pliktige oppgaver til ligningsmyndighetene, kapitalendringer i aksjeselskaper og særattestasjoner av ulike tilskudd eller bekreftelse av enkeltstående regnskapsposter.

Må jeg ha revisjon?

I utgangspunktet er alle aksjeselskaper revisjonspliktige, men det finnes unntak. Om du er revisjonspliktig avhenger blant annet av størrelsen på selskapet og selskapsformen. Noen bransjer er pålagt revisjon, slik som eiendomsmegling, advokatvirksomhet og regnskapsførervirksomhet.

Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon, dersom de ikke faller inn under noen særregler. På fagspråket kalles dette fravalg av revisjon.

I hovedregel kan man velge bort revisjon dersom man oppfyller alle disse tre kravene:

  • driftsinntektene er mindre enn 7 millioner kroner
  • balansesummen er under 27 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Har du spørsmål rundt revisjon? Ta kontakt med oss i TK Revisjon AS.